ipday
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

การศึกษา

1. โรงเรียนประถมศึกษา
จำนวน 6 แห่ง                           

2. โรงเรียนมัธยมศึกษา 

จำนวน 5 แห่ง

3. โรงเรียนอาชีวะศึกษา  

จำนวน - แห่ง  

4. โรงเรียน/ สถาบันชั้นสูง

จำนวน - แห่ง

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์  

จำนวน 9 แห่ง

6. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน

จำนวน 12แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา


1. วัด / สำนักสงฆ์

จำนวน  2 แห่ง

2. มัสยิดที่ขึ้น ทะเบียน
   
    มัสยิดที่ไม่ขึ้น ทะเบียน  

จำนวน 14แห่ง

จำนวน   8แห่ง

3. ศาล เจ้า

จำนวน  - แห่ง  

4.โบสถ์

จำนวน  - แห่ง

ข้อมูลด้านสาธารณสุข

สถานีประจำตำบล 

จำนวน 3 แห่ง 

มีบุคลากร  จำนวน

1.1 สถานีอนามัยบ้านพูด
3 คน

1.2 สถานีอนามัยบ้านคู 

4 คน

1.3 สถานีอนามัยบ้านโหล๊ะจังกระ

3 คน
 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ( ศสมช. )

จำนวน 3 แห่ง 

- อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน

จำนวน 178 คน 
 
- ร้านค้ายาแผนปัจจุบัน

จำนวน 3 แห่ง

- อัตราการมีและการใช้ส้วมรดน้ำ

จำนวน 100%
 
ข้อมูลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 
- สถานีตำรวจ

จำนวน - แห่ง

- หมู่บ้าน อปพ.

จำนวน 12 แห่ง

- สถานีดับเพลิง

จำนวน - แห่ง

- ที่ทำการป้อมตำรวจ

จำนวน 1 แห่ง 

Dividers_ (20)
 - ศูนย์ อปพร. จำนวน  1  แห่ง 
   
   

 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com