ipday
สภาพทางเศรษฐกิจ
           

สภาพทางเศรษฐกิจ


Mni_ (18)Mni_ (18)Mni_ (18)Mni_ (18)Mni_ (18)Mni_ (18)
อาชีพ

 เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่เอื้อต่อการ เกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่จึงมีอาชีพ ทำนา ทำสวน เช่น สวนยาง สวนทุเรียน สวนลองกอง สวนเงาะ สวนมังคุด เป็นอาชีพหลัก ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย เป็นอาชีพเสริม

ร้านค้าธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม

1. ธนาคาร

จำนวน - แห่ง 

2. โรงแรม
จำนวน - แห่ง

3. ปั๊มน้ำมันและก๊าซ

จำนวน 6 แห่ง

4. โรงงานอุตสาหกรรม

จำนวน 1 แห่ง

5. โรงสี    

จำนวน 5 แห่ง


Mni_ (18)Mni_ (18)Mni_ (18)Mni_ (18)Mni_ (18)Mni_ (18)
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com