ipday
คณะผู้บริหาร


nayok
นายดาเร็ต    ขำนุรักษ์
นายก อบต.คลองเฉลิม


ko
นายก่อ    เหล็มปาน
รองนายก อบต.คลองเฉลิม

sin
นายสิน    ขวัญสกุล
รองนายก อบต.คลองเฉลิม


นายอารัญ   สะแหละ
เลขานุการนายก อบต.คลองเฉลิม

reply-00000023837
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com