ipday
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม


prathasapa
นายส่อ    เหล็มปาน
ประธานสภา อบต.
hman
นายหร้อหมาน   รักษ์รงค์
รองประธานสภา อบต.
sitthisak
นายสิทธิศักดิ์   สาระอาภรณ์
เลขานุการสภา อบต.


rae2
นายต่อเหลาะ   ราป้อม
สมาชิกสภา  หมู่ที่  1
 kodad2
นายก่อเดช    หมุนนุ้ย
สมาชิกาสภา  หมู่ที่  2
chuhat2
นายฉุเหตุ     ยะดี
สมาชิกสภา   หมู่ที่  2
arun3
นายอรุณ    หยีหรีม
สมาชิกสภา  หมู่ที่  3
kodad3
นายก้อเดช     ดินทอง
 
สมาชิกสภา  หมู่ที่  3
homhad4
นายหมูหำหมัด    ชำนาญ
สมาชิกสภา  หมู่ที่  4
run4
นายเจะหรูน    เศรษฐสุข
สมาชิกสภา  หมู่ที่  4 
chaiwat
นายชัยวัฒน์    ชูหว่าง
สมาชิกสภา  หมู่ที่  5
somchak5
นายสมพงศ์    อินนุรักษ์
สมาชิกสภา  หมู่ที่  5
 chainat6
นายชัยนาท     เหล็มปาน
สมาชิกสภา  หมู่ที่  6
ahab6
นายอะฮับ     เหล็มปาน
สมาชิกสภา  หมู่ที่  6 

นายหมุดตะผา    รอดนวล
สมาชิกสภา  หมู่ที่  7

นายสุชาติ     แนะนวน
สมาชิกสภา  หมู่ที่  7
 
นายยุรนันท์      พลนุ้ย
สมาชิกสภา  หมู่ที่  8

นายชะเร     หวัดแท่น
สมาชิกสภา  หมู่ที่  8 


นายณัฐพงษ์    คงประพันธ์
สมาชิสภา  หมู่ที่  9


นายวีระ     เพชรโชติ
สมาชิกสภา  หมู่ที่  9


นายนิยม      เกื้อสกุล
สมาชิกสภา  หมู่ที่  10


นายสมปอง    ขาวอ่อน
สมาชิกสภา  หมู่ที่ 10


นายหร้อหมาน   รักษ์รงค์
สมาชิกสภา  หมู่ที่  11


นายวีรวุฒิ     เพชรกาหรีม
สมาชิกสภา  หมู่ที่  11นายสู่อีบ     ขาวแย้ม
สมาชิกสภา  หมู่ที่  12

     
นายสมหมาย    สังข์นุ้ย
สมาชิกสภา   หมู่ที่  12


นายส่อ    เหล็มปาน
สมาชิกสภา  หมู่ที่  13


นายอะหลี     รอดนวน
สมาชิกสภา  หมู่ที่  13


นายวรานนท์    ปานแดง
สมาชิกสภา  หมู่ที่  14


นายนรินทร์    หมาดหนุด
สมาชิกสภา  หมู่ที่  14

   
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com